โพลเผย พ่อแม่เชื่อ ลูกเรียนโรงเรียนดัง ช่วยให้ติดมหาวิทยาลัยมีชื่อ

โพลเผย พ่อแม่เชื่อ ลูกเรียนโรงเรียนดัง ช่วยให้ติดมหาวิทยาลัยมีชื่อ

มีเพียง ร้อยละ 25.06 คิดว่าไม่ใช่ โดยเห็นว่า ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองและบุตรหลานมากกว่า