แผนที่ระดับความสูงพื้นที่ต่างในกรุงเทพ

แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ

โดยแบ่งเป็นชั้นของสีต่างๆ ที่แสดงถึงระดับความสูงของพื้นที่ในเขตนั้นๆ ซึ่งหากพื้นที่ในแผนที่นี้ จุดใดที่ต่ำมากๆ มีความเสี่ยงสูงในการที่จะมีน้ำท่วมได้สูงกว่าที่อื่น ควรเฝ้าระวัง หรือเป็นไปได้ ควรอพยพหนีน้ำท่วมไปก่อนจะเป็นการปลอดภัยที่สุด

แผนที่ชั้นความสูงของพื้นที่กรุงเทพ ที่เสี่ยงน้ำท่วม