พาเหรด…..กันถ้วนหน้า ดูดกันเองสู่อำนาจ “ต่างตอบแทน”

Home / สกู๊ปข่าว / พาเหรด…..กันถ้วนหน้า ดูดกันเองสู่อำนาจ “ต่างตอบแทน”

พาเหรด…..กันถ้วนหน้า ดูดกันเองสู่อำนาจ “ต่างตอบแทน”  

Mthai news: ภายหลัง นางฐิติมา ฉายแสง ได้รับคัดเลือกให้นั่งในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังสอบตก ส.ส.ไม่นาน นางฐิติมา พร้อมนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด อดีตดีเจคนเสื้อแดงที่ได้รับตำแหน่งสด ๆ ร้อน ๆ ให้นั่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่ออังคารที่ผ่านมา โดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง หลายตำแหน่ง

จนเป็นที่คาดการณ์กันไว้แล้วก่อนหน้านี้ โดยรายชื่อทั้งหมดได้มีการถูกหยิบยกมาพูดอยู่แล้วไม่นานมานี้ของผู้มีอำนาจ ก่อนจะฟันธงอนุมัติกันในโค้งสุดท้าย ให้กินเงินเดือนพร้อมอำนาจในตำแหน่งข้าราชการการเมือง

โดย 1. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 1. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)

2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย

3. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 1. นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย

4. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นางนฤมล ธารดำรงค์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2. นายสง่า ธนสงวนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

5. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวน 10 ราย ดังนี้
1. ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ รองนายกรัฐมนตรี นางยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ 2) พันตำรวจเอก ปราณ์รนต์ สันติปราน์รนต์ (รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ)
2. ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายถาวร จำปาเงิน (รองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล ศิลปอาชา)
3. ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1) นายพงษ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง 2) นายจำรัส เวียงสงค์ 3) นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล 4) นายถนอม สมผล 5) นายสุรชัย ทิณเกิด 6) นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร 7) นายไพศาล ชโนวรรณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

6. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 20 ราย ดังนี้

1. พลเอก วัฒนา สรรพานิช 2. นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล 3. นายภาคิน สมมิตร 4. นายสฤษฏ์อึ้งอภินันท์ 5. นายสุเทพ สายทอง 6. พลโท มะ โพธิ์งาม 7. นายประภัสร์ จงสงวน 8. นายพิทยา พุกกะมาน9. พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ 10. นางสาวมาลินี อินฉัตร 11. นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 12. พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ 13. นายสุรชัย เบ้าจรรยา 14. นายปรีชา ธนานันท์ 15. นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 16. นายวิสา คัญทัพ 17. นางฉวีวรรณ คลังแสง 18. นายวิบูลย์ แช่มชื่น 19. นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ 20. นายธวัชชัย สุทธิบงกช
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกฯลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งลาออกจากตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะต้องห้ามได้ดำเนินการให้เรียบร้อย

7. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย
คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 149/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย
อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นางนลินี ทวีสิน 2. นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล 3. นายพฤติชัย วิริยะโรจน์ 4. นางลินดา เชิดชัย 5. นายวรวีร์ มะกูดี ให้ผู้แทนการค้าไทยตามข้อ 1.-5. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

8. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นายสมหวัง อัสราษี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล)
3. นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

9. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นายอารี ไกรนรา เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. นายสุรสิทธิ์ วงค์วิทยานันท์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
3. นายยศวริศ ชูกล่อม เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

10. การมอบหมายให้รักษาราชการแทน กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 2. นายฐานิสร์ เทียนทอง โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย

11. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงกลาโหม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังนี้
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

12. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นายเพชรวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

  13. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นายโสภณ เพชรสว่าง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ) 3. นายศักดา บูรณ์พงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายวรกร คำสิงห์นอก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ) 5. นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

14. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

15. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
  1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2. นายเอกธนัช อินทร์รอด ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

16. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายนาวิน บุญเสรฐ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

17. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังนี้ 1. นายชินวัฒน์หาบุญพาด ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก)
3. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
4. นายสมบัติ รัตโน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) 5. นายวัน อยู่บำรุง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

โดยเกือบทุกกระทรวงหน่วยงานราชการ รายชื่อคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้ ตลอดระยะเวลานานนับปีของการต่อสู้ที่ผ่านมา ต่างได้เข้าร่วมงานทางการเมืองหลังผิดหวังนั่งเป็นรัฐมนตรี เพื่อหวังลดทอนกระแสต่อต้านแล้วนั้น นี่ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ชัดแล้วว่า การต่อสู้เสี่ยงเอาชีวิตและกายเข้าแลก ก็ไม่เสียเปล่า

Mthai news

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com