บันทึกพระชนม์ชีพ ตอน “81 วัน ก่อนการกราบลา”

Home / สกู๊ปข่าว / บันทึกพระชนม์ชีพ ตอน “81 วัน ก่อนการกราบลา”

บันทึกพระชนม์ชีพ ตอน “81 วัน ก่อนการกราบลา”

พ.ศ. 2497 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ชื่อว่า ประเทศประชาธิปไตย ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบกับแนวทางการอบรมอภิบาลของ สมเด็จพระบรมราชชนี ที่ทรงเน้นการบ่มเพาะให้เด็กเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต และเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ จึงล้วนเป็นปัจจัยเอื้อให้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เจริญพระชนมพรรษาขึ้นมาในบรรยากาศของการเป็นคนธรรมดา ที่รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ เคารพระเบียบวินัย ภายใต้บรรยากาศแห่งเสรีภาพ

ที่โรงเรียนเอกชน เอกอล นูเวล พระองค์ทรงเลือกเรียน สายศิลป์ภาษาลาติน และ อังกฤษ โดยมีภาษาเยอรมัน เป็นภาษาบังคับ และทรงภาษาฝรั่งเศสได้แล้วในขณะนั้น วิชาพิเศษของโรงเรียน มีวิชาการทำสวน และวิชาช่างไม้ นับว่าสอดคล้องกับความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมสร้างพระอัจฉริยภาพด้านการช่าง อันเป็นประโยชน์ในการทรงงานในภายหลัง ทั้งระบบการศึกษาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เอง ที่เป็นการเตรียมพระองค์ ให้ทรงพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะผันแปรไปอีกมากมายในอนาคต