ภาษี ยื่นภาษี ลดหย่อนภาษี เศรษฐกิจ

สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2561

Home / สกู๊ปข่าว / สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2561

สำหรับช่วงปลายปีเช่นนี้ เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต่างต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ที่จะมีกำหนดยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562 แต่ทราบหรือไม่ว่า หากทุกคนมีการวางแผนภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนการเงิน ก็จะสามารถนำสิทธิต่างๆ มาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการออมเงินได้อีกด้วย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

1. บุคคลธรรมดา

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

1. เงิน

2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง

3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน

4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้

5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้รายการลดหย่อนภาษีนั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ บุตร หรือผู้พิการ เงินประกันสังคม รวมถึง ประกันชีวิต กองทุนรวม LTF และ RMF ซึ่งในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เราลองมาดูกันว่าในปี 2561 จะมีรายละเอียดอย่างไร

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว

1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล ได้ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท สำหรับผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ ไม่เกิน 120,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนบุตร สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาทต่อคน โดยในการนับลำดับบุตร
ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

3.1) บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

  • บุตรชอบด้วยกฎหมาย หักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
  • บุตรบุญธรรม หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน
  • กรณีมีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่จำนวนตั้งแต่ 3 คน จะนำบุตรบุญธรรมมาหักอีกไม่ได้
  • กรณีมีบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้รวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

3.2) บุตรที่นำมาหักลดหย่อนต้องไม่มีเงินได้ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้เยาว์
  • บุตรมีอายุไม่เกิน 25 ปี และกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา
  • เป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู

4. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บิดามารดามีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อน คนละ 30,000 บาท และสามารถหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท

5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หักลดหย่อนคนละ 60,000 บาท

6. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนจากประกันชีวิตและเงินออม

1. ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท)

2. เบี้ยประกันภัยที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นอีกร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน  หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเงินฝากที่จ่ายไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาท

5. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)

6. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินได้ตามจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

7. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เงินได้ตามจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน)

8. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

9. เงินสมทบประกันสังคม ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท

ค่าลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2.เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด นำค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

3. ช็อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท เป็นสินค้าที่ซื้อและออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูประหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้ใช้สิทธิดังกล่าวสามารถซื้อสินค้าได้ 3 ประเภท คือ

3.1) สินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องระบุว่าเป็นการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3.2) หนังสือ หรือ e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเช่นกัน

3.3) ยางล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน โดยซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และหลักฐานที่เป็นคูปองจาก กยท.

ค่าลดหย่อนจากการบริจาคเงิน

1. เงินบริจาคทั่วไป ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น

2. เงินบริจาคให้พรรคการเมือง สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีนั้น

3. เงินสนับสนุนการศึกษา  2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค