สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : สิทธิที่เสียไป หากไม่ไปเลือกตั้ง ?

Home / ข่าวเลือกตั้ง, สกู๊ปข่าว / เลือกตั้ง62 : สิทธิที่เสียไป หากไม่ไปเลือกตั้ง ?

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

สิทธิที่จะถูกจำกัด หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ

ใกล้เข้ามาถึงแล้วสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้นทุกคนจึงต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนสมบรูณ์ กระนั้นการเลือกตั้งแต่ละครั้งย่อมมีคนที่ไม่สามารถไปสิทธิได้ เพราะอาจติดปัญหาบางประการเฉพาะบุคคล จึงทำให้มีคนจำนวนไม่น้อย เกิดคำถามขึ้นในใจว่า หากเราไม่ไปเลือกตั้งจะถูกกำจัดสิทธิ หรือถูกดำเนินคดีอะไรบ้าง ??

ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 35 ได้บัญญัติสิทธิที่จะถูกจำกัด หากผู้มีสิทธิไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรไว้ คือ

  1. ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  3. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การจำกัดสิทธินี้มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผู้มีิสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิต่างๆ ที่ถูกจำกัดไปนั้นก็จะกลับมา ทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมดำเนินงานทางการเมืองต่างๆ ได้

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากเป็นหน้าที่ที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว ยังมีความสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ผู้มีสิทธิทุกคนควรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่านอนหลับทับสิทธิ เพราะทิศทางของประเทศอยู่ในน้ำมือเรา ที่จะเป็นผู้ตัดสิน  . . .

 

การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562