เลือกตั้ง62 ไปเลือกตั้งไม่ได้ต้องทำยังไง

เลือกตั้ง62 : เปิดขั้นตอนป้องสิทธิ หากไม่ไปเลือกตั้ง

Home / ข่าวเลือกตั้ง, สกู๊ปข่าว / เลือกตั้ง62 : เปิดขั้นตอนป้องสิทธิ หากไม่ไปเลือกตั้ง

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

ใกล้เข้ามาทุกที กับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแรกในรอบ 8 ปี ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น้อย

ทั้งนี้หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็นนั้น หากปล่อยผ่านไม่ดำเนินเรื่องใด ๆ ก็อาจจะเสียสิทธิทางการเมืองไปเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ จะต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิต่าง ๆ

การเลือกตั้งล่วงหน้า
การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยผู้ที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. มีธุระจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล หรือเดินทางไปนอกราชอาณาจักร
2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ หรือไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้
3. อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือ มีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ กกต. กำหนด

ส่วนขั้นตอนการแจ้งเหตุ ก่อน-หลัง วันเลือกตั้ง มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 แนบหลักฐาน เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน

สำหรับขั้นตอนการแจ้งเหตุไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 7 ขณะที่ในปัจจุบัน ได้มีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่ไปใช้สิทธิ แจ้งสาเหตุของการไม่ไปเลือกตั้งได้ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์   www.egov.go.th จากนั้นกรอกรายละเอียด และบอกสาเหตุของการไปขอไปใช้สิทธิในครั้งนี้ได้