IUU-free ข่าวสดวันนี้ ประมงผิดกฎหมายฯ

อียู-ไทย เห็นชอบภารกิจ 6 ประการ เพื่อให้ไทยปลอดประมงผิดกฎหมายฯ

Home / ข่าวต่างประเทศ / อียู-ไทย เห็นชอบภารกิจ 6 ประการ เพื่อให้ไทยปลอดประมงผิดกฎหมายฯ

ประเด็นน่าสนใจ

*อียู ได้ ปลดใบเหลืองประเทศไทย ด้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หลังไทยปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
*สหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย 6 ภารกิจ

ประเด็นน่าสนใจ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า หลังจากสภาพยุโรป หรืออียู ได้ ปลดใบเหลืองประเทศไทย ด้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หลังไทยปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ภาพประกอบข่าว

ในการดำเนินการระยะต่อไป ทั้งสหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย 6 ภารกิจ ดังนี้

1. ด้านกฎหมาย เพิ่มความเข้มงวดจาก พ.ร.ก.การประมง 2558 ให้เป็น พระราชบัญญัติ แต่อาจงดเว้นโทษทางอาญา
2. การบริหารจัดการประมงให้เกิดความสมดุล ไม่ให้มีการทำประมงเกินกว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตทดแทนได้ทัน
3. ด้านการบริหารจัดการกองเรือได้ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น โดยปรับปรุงท่าเทียบเรือ และเรือประมงพื้นบ้าน 27,000 ลำ ต้องสร้างอัตลักษณ์เรือ
4 .ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต ที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
5. ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ติดตั้งระบบติดตามเรือและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง และ
6 .ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเคารพกฎหมายเพราะเป็นกฎหมายของไทยเองและไม่เข้มงวดเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม

ซึ่งคาดว่าการดำเนินการทั้ง 6 ภารกิจดังกล่าว จะมีเป็นผลดีกับทั้งชาวประมงรวมถึงการส่งออกสินค้าประมงของไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องด้วยดีต่อไป