ข่าวสดวันนี้ ค่าแรงขั้นต่ำ ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นจ่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เมืองหลวง-ปริมณฑลเริ่มต้น 1,000 เยนต่อชั่วโมง

Home / ข่าวต่างประเทศ / ญี่ปุ่นจ่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เมืองหลวง-ปริมณฑลเริ่มต้น 1,000 เยนต่อชั่วโมง

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาลญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเฉลี่ยชั่วโมงละ 900 เยน
  • การขึ้นค่าแรงครั้งนี้ ถือว่าเป็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมา
  • หอการค้ำญี่ปุ่น แสดงความกังวล ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อาจผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้

คณะกรรมการพิจารณาค่าแรงของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งประเทศญี่ปุ่น มีการประชุมอภิปรายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่าประจ่าปี โดยแสดงอัตราค่าแรงขั้นต่่าต่อชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 27 เยนเป็น 901 เยน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราสูงที่สุดนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมา

ทั้งนี้หากค่าแรงขั้นต่ำเป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้ จะทำให้ผู้ประกอบการในเขตกรุงโตเกียวและจังหวัดคานากาวะ จะมีค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงสูงเกิน 1,000 เยน

ภาพประกอบข่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าแรงของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมการประชุมจะเสนออัตราการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่าร่วมกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้แสดงอัตราค่าแรงขั้นต่่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ชั่วโมงละ901 เยน ซึ่งปรับขึ้นจากเดิม โดยเป็นผลจากการประชุมอภิปรายตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งนี้ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีการประกาศอัตราค่าแรง ขั้นต่ำให้ประชาชนทราบ จากการตรวจสอบอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่แยกตามกลุ่มจังหวัด พบว่าค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละกลุ่มจังหวัดมีความแตกต่างกันไปโดยในเขตกรุงโตเกียวจะมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 1,011 เยน

อย่างไรก็ตาม ค่าแรงขั้นต่ำมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงปีที่ผ่านมา คิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่่าเฉลี่ยทั่วประเทศเป็นจ่านวน 1,000 เยนต่อชั่วโมงโดยเร็ว ซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะแจ้งการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทั่วประเทศให้กลุ่มผู้ประกอบการรับทราบต่อไป

ภาพประกอบข่าว
  • หอการค้ำญี่ปุ่น แสดงความกังวลต่อผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระหว่างการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าแรงของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประธานหอการค้าญี่ปุ่น ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นการน่าเสนอการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่่าเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่่ำเฉลี่ยทั่วประเทศปรับขึ้น

ทั้งนี้ การมีมติให้ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจำนวนมากเช่นนี้ โดยไม่พิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงและปัจจัยรอบด้าน อาจจะทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบโดยตรงเพิ่มมากขึ้น หรือสร้างความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจภูมิภาค

เมื่อมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่่า รัฐบาลย่อมต้องออกมาตรการป้องกันการขึ้นราคาสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อนำไปชดเชยค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น